โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับชาติ หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2563,14:20  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับภาค หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2563,14:19  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2563,14:19  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2563,14:19  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้วิจัยเเละส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัลงานวิจัยของคุรุสภา ปี ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2562,08:30  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(O-NET) วิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,17:02  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ด้านภาษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,17:02  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,17:00  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัลระดับทองประเภทประถมศึกษาปีที่๑-๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,16:33  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตตรวจราชการที่๕ รางวัลระดับเงินประเภทประถมศึกษาปีที่๑-๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,16:31  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..