โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นผู้วิจัยเเละส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัลงานวิจัยของคุรุสภา ปี ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2562,08:30  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(O-NET) วิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,17:02  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ด้านภาษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,17:02  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,17:00  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัลระดับทองประเภทประถมศึกษาปีที่๑-๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,16:33  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตตรวจราชการที่๕ รางวัลระดับเงินประเภทประถมศึกษาปีที่๑-๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,16:31  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ (เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้)
ชื่ออาจารย์ : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:43  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:41  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้ฝึกสอนละส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม”ดีเด่น” ระดับชาติ ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:37  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร้อยครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบดีเด่นจังหวัดนครศรึีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,11:11  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..