โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นผู้วิจัยเเละส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัลงานวิจัยของคุรุสภา ปี ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2562,08:30  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(O-NET) วิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,17:02  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ด้านภาษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,17:02  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,17:00  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัลระดับทองประเภทประถมศึกษาปีที่๑-๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,16:33  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตตรวจราชการที่๕ รางวัลระดับเงินประเภทประถมศึกษาปีที่๑-๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,16:31  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2562,21:06  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับนานาชาติ
ชื่ออาจารย์ : ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2562,21:05  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ (เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้)
ชื่ออาจารย์ : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:43  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:41  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..