โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปิยะสิทธิ์ รำเทียมเมฆ
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภชัย ขำทอง (จีโน่)
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลธิดา โสหุรัตน์ (แก้ม)
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทวดี รำเทียมเมฆ (แพรว)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6