คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.อาคม สมนึก
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรธกฤษณ์ สมหมาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0892942068
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ จันทร์ปรุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส ศรีสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี รำเทียมเมฆ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน รำเทียมเมฆ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายนุสิทธิ์ โพธิ์ทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0896511691
อีเมล์ : KrooJAMES@gmail.com