โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปวีณ์พร ชนูดหอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3