โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0653548497
อีเมล์ : piyanuch2447@gmail.com