โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางอัจจิมา รักษาสัตย์
ครูธุรการ
เบอร์โทร : 0872813752
อีเมล์ : achima.piandee@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรี ยศนนท์ อักษรนำ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 088380295

นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0970611887
อีเมล์ : pum503@gmail.com