กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สิริพักตร์ กฐินหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0635901633
อีเมล์ : siripak.yok@gmail.com