บุคลากรสนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวญานิกา สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0646471200
อีเมล์ : nangjii72@gmail.com
ที่อยู่ :
11 ม.9 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2563 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2557 มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
2551 ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปีพ.ศ.2563-2564 ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
ปีพ.ศ.2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครูอัตราจ้าง
ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังเต่า พนักงานราชการ(ครู)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล