ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเบญจมาศ ทองสงโสม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นิติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0815660257
อีเมล์ : benjamat.plan2@gmail.com
ที่อยู่ :
156 หมูู่ที่5 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม/สาขานิติศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนบ้านชายคลอง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ครูอัตราจ้าง
12 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนบ้านชายคลอง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พนักงานราชการ
1 เมษายน 2560 โรงเรียนวัดศิลาราย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พนักงานราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านวังเต่า อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล