ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสลิลทิพย์ จันทบุรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0899722586
อีเมล์ : kadsalin1123@gmail.com
ที่อยู่ :
279 หมู่ที่ 8 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ป.6 โรงเรียนบ้านวังยวน
2559 ม.6 โรงเรียนทุ่งสง(ศิลป์-คำนวณ)
2564 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ต.ค. 2564 - 16 พ.ค. 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
17 พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังเต่า ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล