ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพนิดา รัตนภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0878826552
อีเมล์ : panida.tuck2555@gmail.com
ที่อยู่ :
87 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
2553 มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนสตรีทุ่งสง
2558 ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-2565 โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครูผู้ช่วย-ครู ค.ศ.1
2565-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังเต่า ครู ค.ศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล