โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาทิตติยา คำแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0648067818
อีเมล์ : puiartidtiya@hotmail.com
ที่อยู่ :
13 หมู่2 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เครื่องราช : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
2548 มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2553 ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2554 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ครูเอกชน
2555-2563 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง ครูผู้ช่วย-ครูคศ. 1
2564 โรงเรียนบ้านวังเต่า ครูคศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2 ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับภาค หรือเทียบเท่า
3 ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
4 ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า