โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสาธิต ด้วงนุ้ย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 080 - 7145296
อีเมล์ : Sathitphat@gmail.com
ที่อยู่ :
51 ม.11 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 มัธยมศีกษาปีที่ 6 (ศิลป์ - ทั่วไป) โรงเรียนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
2561 ปริญญาตรี 5 ปี ( คบ.พลศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2561 - 2563 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ทต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ครูอัตราจ้าง
07 ธ.ค. พ.ศ.2563 โรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี พนักงานราชการ (ครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา)
29 ธ.ค. พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังเต่า ม.3 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พนักงานราชการ (ครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานของนายสาธิต ด้วงนุ้ย ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2 ผลงานของนายสาธิต ด้วงนุ้ย ระดับภาค หรือเทียบเท่า
3 ผลงานของนายสาธิต ด้วงนุ้ย ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
4 ผลงานของนายสาธิต ด้วงนุ้ย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า