โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0653548497
อีเมล์ : piyanuch2447@gmail.com
ที่อยู่ :
191 หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี/ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต/ การศึกษาปฐมวัย
2559 ปริญญาโท/ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2557-2558 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ครูอัตราจ้าง
พ.ศ.2558-2560 โรงเรียนบ้านคลองคราม ครูผู้ช่วย
พ.ศ.2560-2563 โรงเรียนบ้านคลองคราม ครู
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังเต่า ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานของนางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2 ผลงานของนางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
3 ผลงานของนางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
4 ผลงานของนางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า