โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0812701256
อีเมล์ : lekrak2552@gmail.com
ที่อยู่ :
29/77 หมู่ที่ 2 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดลำนาว
2534 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขันวิทยา
2537 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง
2541 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 การประถมศึกษา (โครงการคุรุทายาท) สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
2544 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541 โรงเรียนสังวาลย์วิท๗ อาจารย์1
2547 โรงเรียนสังวาลย์วิท๗ ครู
2553 โรงเรียนสังวาลย์วิท๗ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2558 โรงเรียนสังวาลย์วิท๗ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
พฤศจิกายน 2561-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังเต่า ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานของนางอารมณ์ แก้วเซ่ง ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2 ผลงานของนางอารมณ์ แก้วเซ่ง ระดับภาค หรือเทียบเท่า
3 ผลงานของนางอารมณ์ แก้วเซ่ง ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
4 ผลงานของนางอารมณ์ แก้วเซ่ง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า