โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0812701256
อีเมล์ : lekrak2552@gmail.com
ที่อยู่ :
29/77 หมู่ที่ 2 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดลำนาว
2534 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขันวิทยา
2537 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง
2541 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 การประถมศึกษา (โครงการคุรุทายาท) สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
2544 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541 โรงเรียนสังวาลย์วิท๗ อาจารย์1
2547 โรงเรียนสังวาลย์วิท๗ ครู
2553 โรงเรียนสังวาลย์วิท๗ ครูชำนาญการ
2558 โรงเรียนสังวาลย์วิท๗ ครูชำนาญการพิเศษ
พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านวังเต่า ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ (เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้)
2 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปีที่ 1
3 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้ฝึกสอนละส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม”ดีเด่น” ระดับชาติ ปี 2560