บุคลากรสนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0970611887
อีเมล์ : pum503@gmail.com
ที่อยู่ :
37/1 ม.6 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช/สังคมศึกษา
2553 มัธยมปลาย (ศิลป์-คำนวณ) โรงเรียนรัษฎา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-2561 โรงเรียนวัดตากวน ต.มาบตาพุท อ.เมือง จ.ระยอง ครูอัตราจ้าง
2561 โรงเรียนบ้านวังเต่า ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2 ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
3 ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
4 ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า