โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
บุคลากรสำนักงานบริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์และการแสดง
เบอร์โทรศัพท์ : 0822877439
อีเมล์ : Narin5711227002@gmail.com
ที่อยู่ :
266 หมู่ 3 ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สาขานาฏศิลป์และการแสดง
2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม / ศิลปทั่วไป
2554 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
2551 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังเต่า
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล