โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0872775357
อีเมล์ : kannika.5357@gmail.com
ที่อยู่ :
1/2 ม.1 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช/ คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561 โรงเรียนบ้านวังเต่า ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานของนางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2 ผลงานของนางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
3 ผลงานของนางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
4 ผลงานของนางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า