โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
บุคลากรสำนักงานบริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายยศนนท์ อักษรนำ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088380295
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
41 ม. 5 ต. เขาโร อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งสง ศิลปทั่วไป
2561 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สาขาวิชาพลศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังเต่า ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานของนายยศนนท์ อักษรนำ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2 ผลงานของนายยศนนท์ อักษรนำ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
3 ผลงานของนายยศนนท์ อักษรนำ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
4 ผลงานของนายยศนนท์ อักษรนำ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า