โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0892942068
อีเมล์ : puangrat6@gmail.com
ที่อยู่ :
29/75 หมู่ที่ 2 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ป.6 โรงเรียนวัดควนส้าน
2532 ม.3 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
2535 ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
2539 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
2554 ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กรกฎาคม 2539 - 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
30 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังเต่า ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานของนางสาวพวงรัชต์ เพชรา ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2 ผลงานของนางสาวพวงรัชต์ เพชรา ระดับภาค หรือเทียบเท่า
3 ผลงานของนางสาวพวงรัชต์ เพชรา ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
4 ผลงานของนางสาวพวงรัชต์ เพชรา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า