โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
บุคลากรสำนักงานบริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัจจิมา รักษาสัตย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0872813752
อีเมล์ : achima.piandee@gmail.com
ที่อยู่ :
199/1 หมู่ 3 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปี2553 ปวช. โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) สาขาการบัญชี
ปี 2557 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สาขาการบัญชี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557-2561 โรงเรียนบ้านวังเต่า ครูอัตราจ้าง
2561-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังเต่า เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานของนางอัจจิมา รักษาสัตย์ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2 ผลงานของนางอัจจิมา รักษาสัตย์ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
3 ผลงานของนางอัจจิมา รักษาสัตย์ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
4 ผลงานของนางอัจจิมา รักษาสัตย์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า