ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0635901633
อีเมล์ : SIRIPAK.YOK@GMAIL.COM
ที่อยู่ :
105 หมู่ที่ 7 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ป.6 โรงเรียนวัดจันดี
2552 ม.3 โรงเรียนวัดจันดี
2555 ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เเผนการเรียนวิทย์-คณิต นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
2561 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / หลักสูตรครุศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 63 โรงเรียนบ้านวังเต่า ครูผู้ช่วย
1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังเต่า ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานของนางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2 ผลงานของนางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม ระดับภาค หรือเทียบเท่า
3 ผลงานของนางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
4 ผลงานของนางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า