โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ : 0896511691
อีเมล์ : KrooJAMES@gmail.com
ที่อยู่ :
54/156 หมู่บ้านนครเรสซิเดนซ์ ถนนเทิดพระเกียรติ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ **ทุนรัฐบาลโครงการผลิตครู 5 ปี รุ่นแรก** มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2553 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2555 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2555 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555 Certificated in English Teacher **ทุน สพฐ. และสโมสรโรตารี่กรุงเทพ** มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2560 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2560 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2563 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเด็กปฐมวัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 พฤษภาคม 2552 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ครูผู้ช่วย
14 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ครู
9 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
22 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านวังเต่า อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานระดับชาติ หรือเทียบเท่า ของ ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
2 ผลงานระดับภาค หรือเทียบเท่า ของ ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
3 ผลงานระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า ของ ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
4 ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า ของ ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย