โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 629181345 (สถาบันคุรุพัฒนา) (อ่าน 11363) 26 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านวังเต่า เรื่อง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 47) 11 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านวังเต่า เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ COVID-19 (อ่าน 44) 22 มี.ค. 63
+++ เผยแพร่งานวิจัย +++ การประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า (อ่าน 21) 26 พ.ย. 62
+++ เผยแพร่งานวิจัย +++ การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (อ่าน 15) 26 พ.ย. 62
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม (อ่าน 28) 03 พ.ย. 62
กิจกรรมประจำเดือนกันยายน (อ่าน 35) 14 ต.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 44) 30 ส.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน 39) 01 ส.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 30) 28 มิ.ย. 62
กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 50) 28 มิ.ย. 62