โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเข้าร่วมโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2564

รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
เพื่อปฏิบัติการโครงการในตำแหน่ง ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ (
Buddy teacher) 
จำนวน 12 คน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

 

 1. เป็นครู ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ
 2. เป็นผู้ที่มีสมรรถนะตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 3. เป็นผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 4. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าร่วมโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 3 ระยะ 
 5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ และมีความสนใจโจทย์การวิจัยตามสาขาวิชาเอกหรือตามความถนัดในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ต่อไปนี้
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
 • คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life)
 • การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
 • ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth)
 • ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship)
 • ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation)
 • การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy : MIDL)
 • การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership)
 • การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness)
 

ต้องการสมัครกรุณาแอดไลน์ไอดี Banwangtao
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
(ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน 12 คน)

โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 519 ครั้ง