โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 629181345 (สถาบันคุรุพัฒนา) (อ่าน 12561) 31 มี.ค. 65
กลุ่มไลน์ผู้ปกครองนักเรียนวังเต่า (อ่าน 416) 30 มี.ค. 65
+++ เผยแพร่งานวิจัย +++ นวัตกรรมเชิงกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพแบบเสริมพลังอำนาจสู่การเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กขีดสมรรถนะสูง กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังเต่า จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 36) 01 มี.ค. 65
+++ เผยแพร่งานวิจัย +++ การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (อ่าน 24) 01 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านวังเต่า ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 329) 01 ก.ย. 64
สารวังเต่า ฉบับเดือน มิ.ย. 2564 (อ่าน 337) 01 ก.ค. 64
รับสมัครเข้าร่วมโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2564 (อ่าน 565) 25 พ.ค. 64
สารวังเต่า ฉบับเดือน พ.ค. 2564 (อ่าน 380) 01 พ.ค. 64
ชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รูปแบบใหม่ (อ่าน 569) 01 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านวังเต่า เรื่อง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 78) 11 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านวังเต่า เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ COVID-19 (อ่าน 80) 22 มี.ค. 63
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม (อ่าน 44) 03 พ.ย. 62
กิจกรรมประจำเดือนกันยายน (อ่าน 46) 14 ต.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 52) 30 ส.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน 52) 01 ส.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 37) 28 มิ.ย. 62
กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 58) 28 มิ.ย. 62