ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษปการ เพียรดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา หอมเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชชา เลื่อนแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร สังข์ประพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล เป็ดทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายคล่อง แก้วไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน จันทร์ชุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุล บุญชู
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ สุทธิภัทรธรรม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายคล่อง แก้วไทย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ สุทธิพูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2503 - 2513