โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
คณะผู้บริหาร

ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

- ว่าง -
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา