กรรมการบริหารชั้นเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ประธานกรรมการ
:   นางยุมรินทร์ คงพิทักษ์
กรรมการ
:   นางสาวผานิต หนูชุม
กรรมการ
:   นางสาวอุไรวรรณ รัตนะวิก
กรรมการ
:   นางสาวกรองแก้ว โททอง
กรรมการและเลขานุการ
:   นางสาวสลิลทิพย์ จันทบุรีชั้นอนุบาลปีที่ 3
ประธานกรรมการ
:   นางสาวณัฐณิชา รำเทียมเมฆ
กรรมการ
:   นางสาวสุวิดา วงษาจันทร์
กรรมการ
:   นางรัตนา เสียงหวาน
กรรมการ
:   นางยินดี ศรีสว่าง
กรรมการและเลขานุการ
:   นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประธานกรรมการ
:   นางวรรณนา โพธิ์ทิพย์
กรรมการ
:   นางจิราวรรณ เมืองทรัพย์
กรรมการ
:   นางสาวเสาวนีย์ ระวังสุข
กรรมการ
:   นางสาวมณฑิรา โสหุรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
:   นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม

 


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประธานกรรมการ
: นางทัยรัตน์  ขวัญมณี
กรรมการ
: นางสาวภูนิตา  โสหุรัตน์
กรรมการ
: นางสาวขนิษฐา  เกอดสมมาตร์
กรรมการ
: นางจำเป็น   ทองทัด
กรรมการและเลขานุการ
: นางเบญจมาศ  ทองสงโสม

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ประธานกรรมการ
 
นายณรงศักดิ์  รัตนเมือง
กรรมการ
:   
นางสาวชิวรัตน์ หมื่นราม
กรรมการ
:   
นางสาวอรองค์ วุฒิวงศ์
กรรมการ
:   
นางสุจิตรตรา จันทร์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
:   นางสาวจุรารัตน์  คำแหง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประธานกรรมการ
: นายเอกลักษณ์ สมมารถ
กรรมการ
: นางสาวอุษณีย์พรรณ จำนงค์จิตร
กรรมการ
: นางสาวศิริพร ศรีสว่าง
กรรมการ
: นางสาวสายฝน ชอบทำกิจ
กรรมการและเลขานุการ
: นางสาวพนิดา รัตนภรณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6