โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
กรรมการเครือข่ายชาววังเต่า
เครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้ปกครองชั้นอนุบาล 2
 1. นาย
 2. นาง

ผู้ปกครองชั้นอนุบาล 3
 1. นาย
 2. นาง
ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 1. นาย
 2. นาง
ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 1. นาย
 2. นาง
ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 1. นาย
 2. นาง
ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 1. นาย
 2. นาง
ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 1. นาย
 2. นาง
ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 1. นาย
 2. นาง
เครือข่ายครู
เครือข่ายชุมชนบ้านวังเต่า
เครือข่ายชุมชนบ้านวังไทร
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายศิษย์เก่า