คำขวัญ
คำขวัญ
คำขวัญโรงเรียน

มีความรู้ ดูสะอาด มารยาทดี มีคุณธรรม