จุดเน้น
จุดเน้น
จุดเน้น (Focused) 
              1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี จะนำไปสู่การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              2. ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้มีผลงานหรือรางวัลในระดับต่าง ๆ
              3. พัฒนาผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมความรู้และทักษะด้านอื่น ๆ
              4. บริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพและระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
              5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
              6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดประโยชน์ของทางราชการ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
              7. พัฒนาให้สถานศึกษาและชุมชนมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
              8. มีกระบวนการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนอย่างชัดเจน
              9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการศึกษาต่อ กำกับดูแลนักเรียนระหว่างเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้มีนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนมีระบบติดตามให้เข้าเรียนกรณีที่นักเรียนออกกลางคันไปแล้ว
              10. พัฒนาให้สถานศึกษามีภารกิจตามบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน