โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ (Strategies)
              1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
              3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอนสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย