กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ (Strategies)
              1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
              3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอนสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย