เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ (Goal)
              ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มีเจตคติที่ดีงามต่อวัฒนธรรมประเพณี ใช้ภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เป็นสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์