โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
พันธกิจ
พันธกิจ
พันธกิจ (Mission)
              สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ