พันธกิจ
พันธกิจ
พันธกิจ (Mission)
              สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ