หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรโรงเรียนบ้านวังเต่า ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
<< ระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 >>
หลักสูตรโรงเรียนบ้านวังเต่า ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
<< ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 >>