ปรัชญา
ปรัชญา / คำขวัญ
ปรัชญาโรงเรียน

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ