โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
              ภายในปีพุทธศักราช 2567 โรงเรียนบ้านวังเต่ามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดีโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพและเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา