ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียนบ้านวังเต่า
            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 นายอ่ำ ระวังสุข ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านวังเต่าในขณะนั้น ได้บริจาคที่ดินจำนวน 25 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา (ได้จดทะเบียนเอกสารทำประโยชน์ นส.3ก เลขที่ 360 เล่ม 5 เลขที่ 22 ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2518) และประชาชนในหมู่บ้านวังเต่าร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 23,817 บาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนหลังแรก มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ใช้วัสดุไม้แปรรูป หลังคามุงสังกะสี และต่อมาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนจำนวน 15 คน สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี นายอรุณ สุทธิพูล เป็นครูใหญ่คนแรก
            ในเวลาต่อมาโรงเรียนรับการพัฒนาตามลำดับทั้งในด้านอาคารสถานที่และการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้มีสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียน/อาคารประกอบเกิดขึ้นเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 บ้านวังเต่า และหมู่ที่ 11 บ้านวังไทร จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6